Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

 

1. Yleiset ehdot

Ostosopimus syntyy, kun Joen Laaturakennus Oy on vahvistanut tilauksen ja asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tilausvahvistus tulee säilyttää mahdollista myöhempää tilausta koskevaa viestintää varten.

2. Hinnasto

Tuotteen hinta käy ilmi kunkin tuotteen kohdalta.

1.3.. SOPIJAOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Joenlaaturakennuksen (myöh. vuokralleantaja) ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2.3.. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa ajankohdasta, jolloin laite noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajalta. Vuokra-aika päättyy ajankohtana, jolloin laite palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle.

3.3 VUOKRAUKSEN KOHDE Vuokrauksen kohteena on vuokrasopimuksen mukainen laite sellaisena ja niine tarvikkeineen sekä lisälaitteineen, jotka on vuokrasopimuksessa kirjallisesti mainittu. Vuokrakohteeseen ei kuulu laitteen käyttöenergia, voiteluaineet tai päivittäinen huolto. Vuokralleottaja on velvollinen laitetta vastaan ottaessaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli laite antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4.3 LAITTEEN LUOVUTTAMINEN Laite luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.

5.3 VUOKRALAITTEEN KÄYTTÖ Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöohjeen mukaiseen käyttötarkoitukseen, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokralaitetta ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus on henkilökohtainen, eikä vuokralaitetta saa luovuttaa 3. osapuolen käyttöön. Vuokralaitetta ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista sopimusta.

6.3 VUOKRAUSLAITTEEN PALAUTUS Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaite Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Laite tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7.3 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana huolimattomasta, virheellisestä ja puutteellisesta käsittelystä ja huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana vuokralaitteen tuhoutumisesta tai katoamisesta aiheutuneen vahingon ja kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa turvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta. Vuokralaitteen varkaustapauksessa omavastuu on 3 000 €.

8.3 VUOKRALLEANTAJAN VASTUU Vuokralleantaja vastaa laitteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat vuokra-aikana vuokralaitteelle tai muulle omaisuudelle, Vuokralleottajalle, vuokralaitteen käyttäjälle tai kolmannelle.

9.3 VAKUUTUKSET Vuokralaite on vuokralleantajan toimesta varkaus- ja petosvakuutettu, omavastuu osuus kolaritilanteessa 1 500 € ja lunastustilanteessa 3 000 €.

10.3 SOPIMUSRIKKOMUS Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus heti ja ottaa vuokralaite takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

11.3 YLIVOIMAINEN ESTE Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää laitteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Edellä mainitusta syystä Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimukseen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi tällöin myös purkaa sopimuksen.

12.3 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokralaitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

-

4. Maksuehdot

Tilaukset jotka noudetaan, voidaan maksaa myös käteisellä tilausta noudettaessa. Verkkokaupassa tehtävissä tilauksissa maksutapana on lasku.

5.Paintball sopimusehdot

1§. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaale taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle elämyspalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin, kun elämyspalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

 

2 § . Määritelmä

Elämyspalvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa  yhtä tai useampaa seuraavista; ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten kalastus-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket ja paintball-pelitapahtumat.


3 § . Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet tapahtuman järjestämisestä.


4 § . Maksuehdot

Elämystapahtuma maksetaan laskulla tai käteisellä tapahtuman aluksi tai välittömästi tapahtuman jälkeen.

Joensuun paintball voi halutessaan periä asiakkaalta myös varausmaksua, mikä hyvitetään tapahtuman loppusummasta tapahtumaa maksettaessa. Varausmaksu on suoritettava sovittuun päivään mennessä yrittäjän ilmoittamalle tilille. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

 

Jos asiakas tekee varauksen verkkosivun kautta niin pelitapahtuman voi maksaa laskulla ennen tapahtuman järjestämistä.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi. Yrittäjän oikeus perua tapahtuma ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.

Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.


5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava Joensuun paintballin pyynnöstä lääkärintodistuksella.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,

viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista ilman kuluja; myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla varausmaksun tai 50% palvelun kokonaishinnasta, edellä mainituista suuremman mukaan. Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.

Asiakkaalla on 48h – 14 päivää ennen tapahtumaa oikeus siirtää tapahtuma toiseen ajankohtaan kuluitta, asiakas voi tehdä siirron vain yhden kerran. Siirron voi tehdä maksimissaan kolmen kuukauden päähän alkuperäisestä tapahtumapäivästä. Mikäli siirretty tapahtuma edelleen peruutetaan, veloitetaan asiakkaalta varausmaksu tai 50% palvelun kokonaishinnasta, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 48 tuntia ennen tapahtuman alkua.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

Mikäli yrittäjä saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.


6 § . Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen, mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko, työntekijän äkillinen sairastuminen tai muu ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

 

Mikäli asiakas on tehnyt varauksen nettisivun kautta yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus, mikäli tapahtumaa ei pystytäkään järjestämään varausohjelmassa olleen teknisenvian tai asetuksista johtuvan virheen takia tai mikäli varattavissa olevien tuotteiden määrä on ollut virheellinen.

Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.


7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.


8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.


9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään kuluttajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa tai ulkomaalaisten asiakkaiden osalta Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Yrityskohtainen informaatio 

1§ Kun asiakas saapuu elämystapahtumaan minimilaskutusmäärä on 330€

2§ Ellei toisin ilmoiteta on Joensuun paintballin palvelujen toimituskulut 25% tuotteen/tapahtuman kokonaishinnasta.

3§ Joensuun paintballilla on toiminnassaan voimassa oleva vastuuvakuutus.

4§ Sissoksen henkilökunnalla on oikeus poistaa osallistuja tapahtuma-alueelta, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko ohjelmanumero tai tapahtuma perua, mikäli osallistujan tai osallistujien fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalla ei ole oikeutta saada hyvitystä tapahtuman keskeytymisestä.

5§ Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Joen laaturakennus Oy:lle